Sen ohraničeného života / A dream of a defined life /
1998, CD Sonicca Slovakia

1. Rituál part I.
2. V žiarivom exile
3. Symboly prehier
4. V popole dní
5. Svet sa rozplynul
6. V krátkom okamihu nesmrteľnosti
7. Sen ohraničeného života
8. Rituál part II.
 
V ŽIARIVOM EXILE

v žiarivom exile
v tme a v bolesti
strácajúc nevinnosť
v myriádach ideálov
v žiarivom exile
v klame naplnenia
tančiace vo vetre
v náreku sirén ...
v žiarivom exile
v tme a v bolesti
z rituálov smrti
vstávajú naše dni ...

IN THE SHINNING EXILE

in the shining exile
in the darkness and pain
losing one's innocence
in myriads of ideals
in the shinning exile
in the delusion of fulfilment
dancing in the wind
in the lament of sirens ...
in the shinning exile
in the darkness and pain
out of the rituals of death
arise our days ...

SYMBOLY PREHIER

sny a skutočnosti
v sieťach ilúzií
sny horiace
v tichej radosti
v hneve silnejšom
ako bolesť ...
sny bez spomienok
symboly prehier
keď ľútosť nestačí
sny a skutočnosť ...

THE SYMBOLS OF LOSSES

dreams and reality
inside of the toils of illusions
dream burning
in the silent pleasure
in anger stronger
as a pain ...
dreams without memories
the symbols of losses
when pity doesn't do
dreams and reality ...

V POPOLE DNÍ

tiene myšlienok
sa strácajú
v magických slovách
oheň srdca dohasína
v popole dní...
kvílenie vetra
žehná novej ceste
kvílenie vetra
ženie smútok do neba

IN THE ASH OF DAYS

shadows of thoughts
getting lost
into magical words
fire of the heart dies away
in the ash of days...
wail of wind
blesses the new way
wail of wind
drives sorrow to heaven ...

SVET SA ROZPLYNUL

v čase nemilosti
zhrdenej vôle
svet sa rozplynul
žiariac zlomenou pýchou ...
v čase nemilosti
s láskou, ktorá zabíja
naše tiene
splynú s večnosťou ...
na chvíľu sme sa zastavili...
v tušení cieľa
v pochybnej istote
na chvíľu sme sa zastavili
svet sa rozplynul
v myriádach trúchlení
krutosť sa modlí zamatovým hlasom
svet sa rozplynul ...

THE WORLD DISSOLVED

in the time of disgrace
of the spurned will
the world dissolved
shining the broken pride...
in the time of disgrace
with love, that kills
our shadows
will integrate with eternity...
we stopped ourselves for a minute
in the anticipation of the destination
in a doubtful certainty
we stopped ourselves for a minute ...
the world dissolved
in myriads of lamentations
cruelty prays the velvet voice
the world dissolved...

V KRÁTKOM OKAMIHU
NESMRTEĽNOSTI

trhliny v dotykoch vášní
spaľované v umelých túžbach
kde zostali anjeli
keď dotkli sme sa hviezd
náš sen odlieta
stráca lesk a hĺbku
bez strachu z tajomstiev
v samote vlastnej vôle...
v pasci dokonalýchh obrazov
minulosť tancuje rýchlo
a pocity zomierajú opustené
v krátkom okamihu nesmrteľnosti

IN A SHORT MOMENT OF AN
IMMORTALITY

cracks in the touches of passions
being burned down on an artificial desires
where the angels remained
when we touched the stars
our dream is flying away
loses its shine and depth
with no fear of the secrets
in the loneliness of your own will...
in a trap of the perfect pictures
past is dancing fast
and feelings die lonely
in a short moment of an immortality

SEN OHRANIČENÉHO ŽIVOTA

vidiny rastúce z mlčania
v bičujúcom vetre
pochodujú nocou
cez otvorené rany
v hmlách nepoznaného
v trblietavej prázdnote
na okraji myšlienok...
za prahom znesiteľnosti
naše hry sa zatemnia
v tichu kameňov
vstaneme z hliny...
anjeli v spomienkach
obracajú bolesť do vnútra
tvár sveta
obnoví sa v plameňoch....

A DREAM OF A DEFINED LIFE

visions rising from the silence
in the lashing wind
marching the night
through the opened wounds
in mists of the unknown
in a brilliant emptiness
on the margin of thoughts...
behing the threshold of tolerability
our games will darken
in the silence of the stones
we will arise from the earth...
angels in memories
turn the pain inside
the face of the world
will refresh itself in flames...

 

< back to discography

Home | News | Biography | Discography | Concerts | Media | Contact

Copyright © 2017   by mejl@ ÷ Imported content by Gudrun. All rights reserved