Chvenie absolútna / The vibration of absolute /
1995, CD/MC Indies records Czechia

1. Brány svetla
2. Nehybnosť 
3. Chvenie absolútna 
4. Vyhladenie
5. Kvety prekliatia
6. Stigma
7. Precitnutie
8. Autodafe
 
NEHYBNOSŤ

videla som bolesť
v odlesku padlých anjelov
na zemi posiatej popolom ...
ten chladný svit
zaplavil moje vnútro
v podivnej harmónii
kričala som v plameňoch
z očí naplnených trpkosťou
je to cena, ktorú sme zaplatili
víťazstvo zabíja čistotou
predstavy, ktoré unikajú
v ústrety nehybnosti
blízkosť vlčích dotykov
priblíži prah
konečného cieľa ...

THE FIXATION

I saw the pain
in reflection of fallen angels
on the earth snow with ash
this cold dawn
he overflowed my inside
in strange harmony
I cried in the flamens
from eyes filling up bitterness
it is a price whitch we pain
the victory killing cleamness
the imagines whitch are escaping
in meet of fixation
proximity of wolf contacts
approaching the threshold
of the end aim ...

VYHLADENIE

na samom okraji
nová krása stratila nevinnosť
hľadala som pochopenie
v systéme dokonalého vyhladenia
čas beží stále rýchlejšie ...
boli sme blízko
na dosah poznaniu
keď naše hlasy škrípali
v putách vzájomnosti
boli sme blízko ...
smrť na perách
v prachu naplnenia
odlišnosť je náš hriech ...
na samom okraji
v systéme dokonalého vyhladenia
boli sme blízko ...

THE EXTERMINATION

on alonne a border
a new beauty lost the innocence
I sought the comprehending
in system of perfect extermination
time is running constantly more quick ...
we were near
on reach of knowledge
when our voices creaked
in chains of mutuality
we were near ...
the death on the lips
in dust of filling up
the discrimination is our sin
on alone a border
in system of perfect extermination
we were near ...

KVETY PREKLIATIA

kvety prekliatia
v žiare, ktorá pohasína
navždy za bielou stenou
vyveď ma zo šialenstva
v temnote tušenia
spadnem na kolená ...
v jedinom okamihu
pocíťiť tvoju blízkosť...
v jedinom okamihu
pocítiť tvoju blízkosť

THE FLOWERS OF CURSATION

the flowers of cursation
in the glare whitch is burrning low
forever behind white wall
take me out from madness
in darkness of presentiment
I shall fall down on kness
in single moment
to feel your nearness
in single moment
to feel your nearness

STIGMA

sme popol galaxií
horiace sneny hrobov
spomienky vymazané
v tichu odlišností ...
v miliónoch impulzov
sa stráca to čo potláčame
milióny impulzov
klesajú v ozvenách ....
sme popol galaxií
horiace sneny hrobov
istota násilia
v kontrole očakávaním
v modeloch bez pohybu
z hlbín odkiaľ voláme
všetko musí začať znova
všetko musí začať znova....

THE STIGMA

we are ash of galaxies
burning walls of the graves
the recollections are erases
in stillness of different ...
in milions of inpulses
is losing it what I push
milions of impulses
they are falling in echoes
we are ash of galaxies
burning walls of the graves
certainly of violence
in control with expectation
in models without motion
from depth whence we are calling
all must to begin again
all must to begin again ...

PRECITNUTIE

v pasci precitnutia
nedostala som príležitosť
kopni ma do hlavy
vezmi ma za ruku
v pasci precitnutia
nedostala som príležitosť
nedostala som príležitosť
preniknúť až za hranicu
vieš, že sa nechcem strácať
nechcem sa strácať
v pasci precitnutia
kopni ma do hlavy
vezmi ma za ruku ...

THE AWAKATION

in trap of awakation
I don't got the opportunity
kick me to head
take me for arm
in trap of awakation
I don't got the opportunity
I don't got the opportunity
to penatrate behind frontier
you know that I don't want to loss
I don't want to loss
in trap of awakation
kick me to head
take me for arm ....

AUTODAFE

padajúce mosty
oceány hnevu
tanec a smrť
v nehybnom tichu
v snových poliach
na križovatkách vášní
kričala som
ukáž mi cestu späť ...
mlčanie skalilo nám zrak
raj bol opäť nájdený
nebo zostane navždy temné ...
v snových poliach
na križovatkách vášní
kričala som
ukáž mi cestu späť ...

AUTODAFE

falling bridges
oceans of anger
dance and death
in fixation of stillness
in dream fields
on the cross-roads of passions
I shouted
show me the way back ...
silence dimed us sight
the paradise was again founded
the heaven will stary forever dark
in dream fields
on the cross-roads of passions
I shouted
show me the way back ...

 

< back to discography

Home | News | Biography | Discography | Concerts | Media | Contact

Copyright © 2017   by mejl@ ÷ Imported content by Gudrun. All rights reserved